PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE VE DESTEK HİZMETLERİ

- Defter Tutma

- Anonim ve Limited Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri

- Bordrolama ve Sosyal Güvenlik İşlemleri

- Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

- Vergi Uyuşmazlıkları

- Vergi İnceleme Süreçleri

- Vergi ve Sosyal Güvenlik Dava Süreçleri

- Sosyal Güvenlik

- KDV İade Süreçleri Danışmalığı

 

VERGİ HİZMETLERİ

- Kurumlar Vergisi Uygunluk

- Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme

- KDV İadesi

- Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

- Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

- Vergi Planlaması

 

İŞLEM BAZLI HİZMET LİSTESİ

- Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri, benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b. dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak.

- Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

- Bilanço, gelir  tablosu, bildirgeler, beyannameler ile bildirimleri düzenlenerek  tahakkuklarının yapılması

- Muhasebe kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına  uygunluğunun kontrolü.

- KOBİ’ler için  muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

- Muhasebe uygulamaları danışmanlığı

- İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalatılmak üzere hazırlanması

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

- İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

- İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları ’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.

- SGK ve İş Mevzuatı danışmanlığı

- KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi ’nin mükellefe sunulması.

- Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

- Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak, Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

- Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

- SGK, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

- Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.